POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona www.profi-serwis.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.profi-serwis.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.profi-serwis.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.profi-serwis.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.profi-serwis.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Profi Serwis s.c., adres siedziby: Krzywoustego, Bolesława Krzywoustego 32, adres do doręczeń: Krzywoustego, Bolesława Krzywoustego 32, NIP: 8522354327, REGON: 812450909, adres poczty elektronicznej: profi@profi-serwis.pl, tel.: 91 486 32 03

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: profi@profi-serwis.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.profi-serwis.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.profi-serwis.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.profi-serwis.pl, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.profi-serwis.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, którego K wszedł w posiadanie Towaru lub którego osoba trzecia inna niż firma kurierska i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem w/w terminu na adres: Profi Serwis s.c. Krzywoustego 32, 70-316 Szczecin, lub na adres e-mail: profi@profi-serwis.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć kopię dowodu zakupu lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży.Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Towarów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Towarów ujętych w Zamówieniu (i wtedy Umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Towarów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od Umowy). W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, w zakresie których odstąpił od Umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego Towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca i ew. inne koszty, które wykazał Sprzedawca, związane z dostarczeniem i obsługą Towaru. W przypadku korekty ilościowej Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem Towaru, gdy poniósł je Sprzedawca. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od Umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.